نشر مینوی خرد، انتشارات مینوی خرد

معرفی نشر مینوی خرد، انتشارات مینوی خرد

نشر مینوی خرد، انتشارات مینوی خرد، کتاب های نشر مینوی خرد، فروش اینترنتی مینوی خرد. فروشگاه اینترنتی نشر مینوی خرد، سایت نشر مینوی خرد، سایت انتشارات مینوی خرد. خرید اینترنتی کتاب های مینوی خرد. آدرس  نشر مینوی خرد، تلفن نشر مینوی خرد. تاریخچه انتشارات مینوی خرد: سال 1383، پس از گذراندن سالهای تحصيل در دانشگاه، كه تجربۀ فضايش در مقاطع هرچه عالی‌تر، موجب پرورش  سودای پا گذاشتن به راه نقادی بي سودا و سود و تفكر فعال را مي‌پروراند، به هدف تأسيس دانشگاهي كوچك در رشتۀ فلسفه، نام مينوی خرد را برای اين دانشگاه "آرمانی"  برگزيدم. شرايط تأسيس دانشگاه، چنان بود كه تقريباَ پس از گذشت يك سال بر من اشكار گرديد كه ايجادش ناممكن است. تنها نهادی كه میشد  اندكي به امكان برآوردن خواستهاي علمي به آن اميد بست، انتشارات بود. تعاريف از پيش موجود نشر كمتر به تعريف آن به عنوان نهاد توليد فكر مجال بروز می‌داد. در بهترين وضعيت، تعريف نشر، بر پذيرفتن آثار پديدآورندگان در حوزۀ تأليف و ترجمه، ويرايش و چاپ مشتمل است. حال آنكه  اين تعريف در افق دورۀ جديدی از تاريخ تحولات فكری و نشر، بايد دگرگون می‌شد. نه فقط به اين معنا كه وي‍ژگی پديدآورندگی وسياست گذاری علمی و انتخاب كتاب در هرحوزه‌ای كه موضوع كارش است شرط استمرار كار نشر باشد، بلكه بطور اخص با ايجاد تمهيداتی به آموزش و پرورش اسباب و وسائط توليد فكر پپردازد.

چنين مقصودی مستلزم آن است كه محققانه هم بر تحولات عالم انديشه و سياست و  اجتماع  نظر داشته باشد و هم از درون  موضوع تفكرش، دليل تركيب و تلفيق و تقليد و تأسيس در تفكر را بيابد.

لیست کامل کتاب ها