نشر دوران و ديدار (کتاب دیدآور)

معرفی نشر دوران و ديدار (کتاب دیدآور)

نشر کتاب دوران و ديدار (کتاب دیدآور)، نشر ديدار در سال 1373 و نشر دوران در سال 1374 تأسيس و از همان سال فعاليت مشترك خود را آغاز نمودند. از سال 1385 تا كنون اين دو انتشارات در غالب كتاب ديدآور به نشر و پخش كتاب مشغول هستند.

نشر کتاب دوارن و دیدار، ناشر کتابهای حقوقی دانشگاهی و عمومی

لیست کامل کتاب ها

تازه های نشر دوران و ديدار (کتاب دیدآور)

پرفروشترین های نشر دوران و ديدار (کتاب دیدآور)