انتشارات سمت

معرفی انتشارات سمت

در سيزدهمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تاريخ ٧/١٢/١٣٦٣ تأسيس سازماني جهت رفع نياز دانشگاههاي كشور در زمينه كتب و مآخذ درسي در رشته‌هاي مختلف علوم اسلامي و انساني به تصويب رسيد. اين سازمان با نام «سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها» كه اختصاراً «سمت» ناميده مي‌شود، پس از كسب مجوزهاي قانوني، از اواسط سال ١٣٦٣ به عنوان يكي از سازمانهاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري فعاليت خود را آغاز كرد.

انتشارات سمت

لیست کامل کتاب ها

تازه های انتشارات سمت

پرفروشترین های انتشارات سمت