نشر مهرسا، انتشارات مهرسا

معرفی نشر مهرسا، انتشارات مهرسا

نشر مهرسا، انتشارات مهرسا، کتاب های نشر مهرسا، فروش اینترنتی نشر مهرسا. فروشگاه اینترنتی نشر مهرسا، سایت نشر مهرسا، سایت انتشارات مهرسا. خرید اینترنتی کتاب های مهرسا. آدرس  نشر مهرسا، تلفن نشر مهرسا. انتشارات مهرسا در سال 1390 در همکاری بین موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی  ایرسا و انتشارات مهر و ماه  برای تمرکز بیشتر بر روی نشر کتابهای تخصصی حوزه اعتیاد، روانشناسی بالینی و علوم اعصاب آغاز به کار کرد. طی همین همکاری، بیش از 30 محصول مختلف آموزشی مشتمل بر کتابهای آموزشی بیماران، راهنمای خانواده ها، راهنمای درمان و آموزش تشخیص، چاپ و در فضای پیشگیری و درمان سو مصرف مواد  قرار گرفت.

لیست کامل کتاب ها