نشر دانشگاهی

معرفی نشر دانشگاهی

بنیانگذاران انتشارات کتاب دانشگاهی بر پایة تجربیاتی که در سال های 1363 تا
1375 در مؤسسات مختلف تولید و توزیع کتاب - در حوزة عمومی و دانشگاهی-
اندوخته بودند در سال 1376 سازمان مستقلِ حرفه ایِ نشر کتاب های درسی و
کاربردی در حوزه های فنی مهندسی، علوم پایه و بخش هایی از علوم انسانی را
تحت عنوان انتشارات کتاب دانشگاهی تأسیس کردند. این مؤسسة علاوه بر تولید
آثار دانشگاهی، از فعالان و پیشگامان توزیع این گونه آثار به شمار می رود.

نشر دانشگاهی

لیست کامل کتاب ها