بازشناسی و نقد تصوف

قیمت: ۱۷,۵۰۰ تومان
تخفیف: ۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۷,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

توضیحات کتاب بازشناسی و نقد تصوف

پدیده تصوف و ادبیات صوفیانه از قابل مطالعه ترین آثار فرهنگ و تمدن اسلام و ایران است. مطالعه علمی تصوف با همه کوششهایی که تا کنون در این مورد به عمل آمده هنوز به مراحل نهایی نرسیده؛ یعنی نمی توان به طور قطع و یقین و به طور کلی درباره آن سخن گفت. اظهار نظرها نسبت به موارد خاص دقیق تر است. این سخن را در مورد دیگر مظاهر تمدن و فرهنگ ما می توان تکرار نمود؛ جز این که در باب تصوف چون موضوع آن پیچیده و ادبیات آن وسیع است، دشواری فزون تر می باشد.

ردیه هایی که نویسندگان مذهبی اعم از سنی و شیعه راجع به تصوف نگاشته اند بدیهی است که از شائبه تعصب و یک جانبه نگری خالی نیست. متقابلا گروههایی تصوف را امر درونی و معنوی تلقی کرده، آن را منافی با این یا آن مذهب نمی انگارند؛ بلکه از لحاظ تربیت روحی و اخلاقی ارزش تعلیماتی آن را چنان والا می دانند که حتی به درد زندگی امروزه نیز می خورد. جمعی نیز تصوف و فکر صوفیانه را علت اساسی عقب ماندگی اجتماعی و تاریخی می پندارند و دربست آن را محکوم می نمایند. بعضی از دیدگاه روانشناسانه تصوف را ناشی از روحیه درونگرایانه و در نتیجه تصعید و تصفیه غرایز آدمی و در واقع نوعی جهانبینی هنرمندانه می شمارند.

در کتاب حاضر سعی شده که وجوه مختلف تصوف مورد ارزیابی و نقد قرار گیرد.

بازشناسی و نقد تصوف، دکتر علیرضا ذکاوتی، انتشارات سخن

افزودن به سبد خرید

کتاب های مشابه بازشناسی و نقد تصوف

کتاب های دیگر از دکتر علیرضا ذکاوتی قراگزلو

کتاب های دیگر از انتشارات سخن