کتاب دکارت و فلسفه او

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان
تخفیف: ۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

توضیحات کتاب کتاب دکارت و فلسفه او

کتاب دکارت و فلسفه او توسط نشر امیرکبیر  منتشر شده است. کتاب حاضر، مجموعه‌اي از پژوهش‌هاي مختلف است که در آن‌ها به نحو تخصصي‌تر به بعضي از جنبه‌هاي ناشناخته و يا کم شناخته افکار دکارت در ايران، توجه بيشتري شده است. در اين کتاب در درجه اول به رساله «جهان» دکارت اشاره شده است. بنابراين آنچه که مي‌تواند در کتاب فوق آموزنده باشد، کوشش فوق‌العاده دکارت در جهت برقراري وحدت و انسجام شناخت در نزد انسان و برانگيختن عقل اوست.
دکتر مجتهدى دکارت را شاخص تفکر عصر جديد مي‌داند و او را بنيان‌گذار تجدد مي‌داند و مي‌گويد: «عقل دکارتى، يک عقل رياضى است، کمى سازى است. اصالت عقل يک نوع اصالت رياضى است و اولويت دادن به اندازه‌گيري عالم طبيعت است و شناختن نحوه برخوردارى از طبيعت. البته دکارت افکار خود را از لحاظ فلسفى توجيه مي‌کند. در صورتى که فرانسيس بيکن در توجيه فلسفي‌اش خيلى ضعيف است و بيشتر کاربردى است. شما افکار فرانسيس بيکن را مي‌پذيريد، براى اينکه مفيد است و مي‌توانيد از آن‌ها استفاده کنيد. اما دکارت زيربناى نظرى مطالب را بيان مي‌کند و حتى شما فکر مي‌کنيد که «متافيزيسين» است و از مابعدالطبيعه مي‌گويد.»
با اين حال دکتر مجتهدى معتقد است که دکارت زيربناى علوم جديد کاربردى را پي‌ريزي مي‌کند. «از اين لحاظ او فوق‌العاده است. وقتى کوژيتوى معروف دکارت «فکر مي‌کنم، پس هستم» اولويت پيدا مي‌کند، ما مي‌گوييم فکر اولويت پيدا کرد و هستى را در بر گرفت. تمام اين‌ها را ما مي‌گوييم، اما خيلى بيشتر از اين‌هاست.يعنى فکر مستقل است و بر اساس همين استقلال مي‌توان راه را آزادانه شناخت.»

افزودن به سبد خرید

کتاب های مشابه کتاب دکارت و فلسفه او

کتاب های دیگر از دکتر کریم مجتهدی

کتاب های دیگر از نشر امیر کبیر